CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  

Întocmirea actului de căsătorieCertificat_casatorie_specimen

    Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.
    Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului.
    Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.
    Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii.

Model „Declaraţie căsătorie”

Vârsta legală pentru căsătorie
    Vârsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei.

Încheierea căsătoriei
    Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi și până la a 30-a zi de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, cu condiția reînnoirii certificatelor medicale prenupțiale, termen în care se cuprind atât data depunerii declaraţiei, cât şi data încheierii căsătoriei.

Situaţii:
1. Căsătoria între cetăţeni români:
Acte necesare pentru cetăţeanul român:
  ● actul de identitate în original şi fotocopie (xerocopie), valabil atât la data depunerii cât și la data oficierii căsătoriei;
  ● certificatul de naştere în original şi fotocopie (xerocopie);
  ● certificatul medical prenupţial - valabil 14 zile de la data eliberării;

Dacă este cazul:
  - aviz medical în cazul minorului cu vârsta de minimum 16 ani;
  - certificatul de deces al soţului în original şi fotocopie (xerocopie);
  - sentinţa de divorţ în original şi în fotocopie (xerocopie), cu menţiunea că aceasta a rămas definitivă, supralegalizată sau după caz apostilată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961;
  - proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret, în cazul în care unul dintre viitorii soţi este străin/surdo-mut;
  - încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 11 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie (în situaţii justificate);
  - aprobarea instanţei de tutelă, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie;
  - autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul minorul care are împlinită vârsta de 16 ani;
  - încuviinţarea scrisă a părinţilor în cazul minorilor cu vârsta de minimum 16 ani;
  - aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, în cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate în detenţie.

2. Căsătoria unui cetăţean român cu un cetăţean străin:
Acte necesare pentru cetăţeanul străin:
  ● paşaportul sau alt document de călătorie valabil;
  ● certificatul de naştere în original supralegalizat sau apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 + fotocopie (xerocopie) şi traducerea în limba română - legalizată la un notariat public român;
  ● certificat medical prenupţial;
  ● declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România;
  ● certificat de capacitate matrimonială eliberat de primăria unde s-a înregistrat naşterea - supralegalizat sau, după caz, apostilat în conformitate cu Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961;
  ● dovada eliberată de Misiunea diplomatică sau Oficiul consular al ţării al cărei cetăţean este, cu sediul în România, din care să rezulte că încheind căsătoria în România, se respectă condiţiile de formă şi de fond prevăzute în legea sa naţională - tradusă în limba română şi legalizată
  ● documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere , ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, prin excepţie de la alineatul precedent;
  ● sentinţa de divorţ, rămasă definitivă, supralegalizată sau după caz apostilată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 + fotocopie (xerocopie), tradusă în limba română şi legalizată la un notariat din România;
  ● procesul-verbal încheiat împreună cu un interpret autorizat, în cazul în care cetăţeanul străin nu cunoaşte limba română.


  Pentru alte informații suplimentare privind programul de lucru sau documentele necesare eliberării actelor de stare civilă, puteți accesa site-ul Primăriei Brăila (S.P.C.L.E.P. Brăila) sau al Serviciilor Publice Comunitare Locale arondate din Făurei, Ianca, Însurăței, afișate la secțiunea Contact